معرفی اعضای شورای تحقیقات استان

با توجه به نقش و جایگاه پژوهش و فعالیت های تحقیقاتی در پیشبرد اهداف و سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه در قالب سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه کشور و با هدف استفاده از دانش و تجربیات علمی و پژوهشی اعضاء ” شورای تحقیقات اداره کل زندانهای کردستان جهت توسعه امور تححقیقاتی و پژوهشی شکل گرفته است.

در جلسات این شورا که قالبا به صورت ماهانه (در صورت دستور کار فوق العاده جلسات بصورت دو هفته یکبار تشکیل می شود.) برگزار می گردد به سیاستگذاری پژوهشی پرداخته می شود و اهم امور تحقیقات زندان ها را تحت نظر خواهند داشت.

 

اعضای شورای تحقیقات استان به شرح زیر معرفی می گردند: 

نام و نام خانوادگی: اسحاق ابراهیمی سمت: مدیرکل تحصیلات: فوق لیسانس حقوق

نام و نام خانوادگی: اسحاق ابراهیمی
سمت: مدیرکل کل زندانهای کردستان و رئیس شورای تحقیقات استان
تحصیلات: فوق لیسانس حقوق

 

نام و نام خانوادگی: محمد جعفری سمت: دبیر شورای تحقیقات زندانهای استان تحصیلات: کارشناسی ارشد جامعه شناسی

نام و نام خانوادگی: محمد جعفری
سمت: دبیر شورای تحقیقات زندانهای استان
تحصیلات: کارشناسی ارشد جامعه شناسی

 

نام و نام خانوادگی: محمد خسروی سمت: عضو شورای تحقیقات زندانهای کردستان تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا

نام و نام خانوادگی: محمد خسروی
سمت: عضو شورای تحقیقات زندانهای کردستان
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا جهانگیری سمت: عضو شورای تحقیقات زندانهای کردستان تحصیلات: کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا جهانگیری
سمت: عضو شورای تحقیقات زندانهای کردستان
تحصیلات: کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگی: دکتر امجد عزیزی سمت: عضو شورای تحقیقات زندانهای کردستان تحصیلات: دکتری پزشکی

نام و نام خانوادگی:  امجد عزیزی
سمت: عضو شورای تحقیقات زندانهای کردستان
تحصیلات: دکتری پزشکی

نام و نام خانوادگی:علی مرادی سمت: عضو شورای تحقیقات زندانهای کردستان تحصیلات: کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

نام و نام خانوادگی:علی مرادی
سمت: عضو شورای تحقیقات زندانهای کردستان
تحصیلات: کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

نام و نام خانوادگی: شوبو ویسی سمت: عضو شورای تحقیقات زندانهای کردستان تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشاسی بالینی

نام و نام خانوادگی: شوبو ویسی
سمت: عضو شورای تحقیقات زندانهای کردستان
تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشاسی بالینی