معرفی اعضا

بانک جامع اطلاعات نماز:

 

بانک اطلاعات اعضای ستاد اقامه نماز اداره کل زندانهای استان کردستان
ردیف نام نام خانوادگی کد ملی عنوان پست سازمانی سمت درستاد اقامه نماز وضعیت استخدامی
رسمی پیمانی قراردادی
۱ اسحاق ابراهیمی ۲۵۷۲۲۰۵۵۳۱ مدیرکل رئیس ستاد *
۲ محمد خسروی ۳۲۵۴۷۰۷۵۲۴ معاون اداری مالی عضو *
۳ حمید رضا جهانگیری ۱۸۱۹۱۷۶۶۵۷ معاون سلامت واصلاح وتربیت عضو *
۴ ابوتراب لطفی ۲۹۷۰۱۷۲۵۴۲ رئیس اداره فرهنگی وتربیتی دبیر ستاد *
۵ فریدون رزمگاه ۳۷۶۰۲۰۴۷۹۱ رئیس اداره بازرسی عضو *
۶ جلال مینائی ۵۵۸۸۸۴۰۹۸۴ فرمانده یگان حفاظت عضو *
۷ حمید پریشی ۳۸۷۵۷۵۵۱۱۱ مسئول روابط عمومی عضو *
۸ سید حسین موسوی ۳۷۸۱۵۱۶۴۶۶ امام جماعت عضو *
۹ شیلان لطفی ۳۷۶۲۱۴۲۸۹۰ کارگزینی عضو *

 

 

 

 

 

 

روسای محترم شورای اقامه نماز زندانهای استان کردستان

نشانی دستگاه نام رئیس دستگاه نام دستگاه
سنندج خیابان پاسداران روبروی پارک استقلال اسحاق ابراهیمی  اداره کل زندانهای استان کردستان
سنندج –خیابان پاسداران روبروی پارک استقلال ابوتراب لطفی- دبیر ستاد دبیر ستاد اقامه نماز

مراکز وواحدهای تابعه دستگاه ( درصورت وجود)

اسامی مسئولین دستگاه گستره اجرا تعداد کارکنان به تقریب(نفر) نام واحد تابعه ردیف
دبیر شورا مسئول شورا رئیس اداره شهرستان استان مرکز
صابر حبیبی عزیز حیدری عزیز حیدری *     ۸۲ زندان مرکزی سنندج ۱
محمدحسین باباکرمی بشیر سردار بشیر سردار *     ۳۸ کانون اصلاح وتربیت ۲
علی رفیعی نیا امید صمدی امید صمدی *     ۱۸ بازداشتگاه سنندج ۳
آرش صیدی محمد سعیدی نیا محمد سعیدی نیا *     ۵۴ مجتمع حرفه آموزی وکاردرمانی کامیاران ۴
حسن صادقی حمزه علی دهقان حمزه علی دهقان *     ۳۲ زندان قروه ۵
سید ناصر حسینی محمد رضا عظیمیان محمد رضا عظیمیان *     ۲۵ زندان بیجار ۶
شوان عزیزی محمد رضا عبدیان محمد رضا عبدیان *     ۳۶ زندان سقز ۷
عبدالمطلب ابراهیمی حیدررحیمی حیدر رحیمی *     ۲۲ زندان بانه ۸
سید احمد بادپر پیام ذکری پیام ذکری *     ۳۰ زندان مریوان ۹
رضوان عبدالزکی حبیب الله رجب پور حبیب الله رجب پور *     ۱۴ بازداشتگاه دیواندره ۱۰

مشخصات دبیران ورابطین

شورای  اقامه نماز اداره کل  زندانهای استان کردستان

ردیف محل خدمت تعداد کارکنان نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی پست اداری تاریخ شروع بکار به عنوان دبیر  

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن همراه

 

فاکس
۱ اداره کل ۳۶ ابوتراب لطفی لیسانس رئیس اداره فرهنگی وتربیتی ۱۵/۴/۸۵ ۰۸۷۳۳۲۳۵۸۰۵ ۰۹۱۸۸۷۱۰۰۰۵ ۳۳۲۳۵۸۰۵
۲ زندان بانه ۲۱ عبدالمطلب ابراهیمی حوزوی مسئول فرهنگی ۱۰/۴/۹۲ ۰۸۷۳۴۲۶۰۴۲۰ ۰۹۱۸۹۷۸۳۰۸۹ ۳۴۲۶۲۱۰۰
۳ زندان بیجار ۲۵ سید ناصر حسینی حوزوی مسئول فرهنگی ۱/۱/۸۲ ۰۸۷۳۸۲۲۴۲۱۴ ۳۸۲۲۵۷۷۷
۴ زندان سقز ۳۲ شوان عزیزی فوق لیسانس مسئول فرهنگی ۱۲/۳/۸۷ ۰۸۷۳۶۲۲۲۰۴۳

۰۸۷۳۶۲۲۳۴۰۹

۰۹۱۸۸۷۴۹۱۹۴ ۳۶۲۲۴۴۴۲
۵ بازداشتگاه دیواندره ۱۳ سید عبدالزکی رضوان حوزوی مسئول فرهنگی ۱۵/۶/۹۳ ۰۸۷۳۸۷۱۲۰۳۷ ۰۹۱۸۷۷۰۸۹۸۱ ۳۸۷۱۱۸۷۱
۶ زندان قروه ۳۴ حسن صادقی لیسانس مسئول فرهنگی ۱/۱/۸۵ ۰۸۷۳۵۲۳۲۱۶۳ ۰۹۱۸۹۰۳۹۰۶۷ ۳۵۲۳۲۱۶۱
۷ زندان مرکزی سنندج ۸۹ صابر حبیبی لیسانس مسئول فرهنگی ۱/۴/۷۷ ۰۸۷۳۳۱۵۲۹۲۰

۰۸۷۳۳۱۶۴۲۹۵

۰۹۱۸۸۷۱۹۰۷۶ ۳۳۱۲۹۶۹۷
۸ زندان کامیاران ۵۰ آرش صیدی لیسانس مسئول فرهنگی ۱۹/۸/۸۵ ۰۸۷۳۵۵۲۲۳۳۵ ۰۹۱۸۸۷۰۳۱۱۲ ۳۵۵۲۵۹۹۱
۹ کانون اصلاح وتربیت سنندج ۳۸ محمد حسین باباکرمی حوزوی مسئول فرهنگی ۱/۱/۹۰ ۰۸۷۳۳۱۷۷۴۴۶ ۰۹۱۸۳۷۳۵۷۹۶ ۳۳۱۷۵۰۶۴
۱۰ زندان مریوان ۲۷ سیداحمد بادپر حوزوی مسئول فرهنگی ۲۹/۳/۸۱ ۰۸۷۳۴۵۲۱۱۹۹

۰۸۷۳۴۵۲۱۲۰۰

۰۹۱۸۹۸۵۳۴۷۱ ۳۴۵۴۷۱۴۵
۱۱ بازداشتگاه سنندج ۲۰ علی رفیعی نیا حوزوی مسئول فرهنگی ۱۴/۲/۸۲ ۰۸۷۳۳۶۲۱۵۷۱ ۰۹۱۸۹۸۳۳۴۳۸ ۳۳۶۲۱۵۷۱

مشخصات ائمه  جماعات اداره کل زندانهای کردستان

مبلغ حق القدم وقرار داد شماره تلفن همراه تاریخ شروع همکاری امام جماعت مدرک تحصیلی معرفی شده از وضعیت استخدامی

 

 

نام ونام خانوادگی محل خدمت

(اداره کل/زندان)

ردیف
دانشگاهی حوزوی
تبلیغات اسلامی مرکز بزرگ اسلامی قراردادی

معین

پرسنل دستگاه
۰۹۱۸۸۷۱۹۰۷۶ ۱/۴/۷۷ * * صابر حبیبی زندان مرکزی سنندج ۱
۰۰۰/۶۰۰/۷ریال ۰۹۱۸۷۷۰۶۰۹۵ ۱۴/۳/۹۳ * * * رئوف عباسی زندان مرکزی سنندج ۲
۰۵۰/۱۶۶/۱۹ریال ۰۹۱۸۹۸۵۳۴۷۱ ۲۹/۳/۸۱ * * احمد بادپر زندان مریوان ۳
۰۰۰/۳۰۰/۶ریال ۰۹۱۸۲۴۶۳۰۲۵ ۱۲/۴/۹۳ * * * محمد امین قادر پور زندان مریوان ۴
۰۹۱۸۸۷۵۶۱۲۰ ۱/۸/۷۷ * * ابراهیم سجادی زندان سقز ۵
۰۰۰/۰۰۰/۷ریال ۰۹۱۸۷۷۶۶۹۶۵ ۱۵/۵/۹۲ * * * محمود علی محمدی زندان سقز ۶
۴۰۴/۷۳۵/۱۸ ریال ۰۹۱۸۹۸۳۳۴۳۸ ۱۴/۲/۸۲ * * علی رفیعی نیا بازداشتگاه موقت سنندج ۷
۴۱۹/۰۵۵/۱۷ ریال ۰۹۱۸۳۷۱۸۷۳۶ ۱/۱۰/۷۶ * * سید ناصر حسینی بیجار ۸
۰۰۰/۷۰۰/۷ریال ۰۹۱۸۷۷۰۸۹۸۱ ۱۵/۶/۹۳ * * * سید عبدالزکی رضوان بازداشتگاه دیواندره ۹
۰۰۰/۴۰۰/۸ریال ۰۹۱۸۹۷۸۳۰۸۹ ۱۰/۴/۹۲ * * * عبدالمطلب ابراهیمی زندان بانه ۱۰
۴۹۳/۹۰۵/۱۷ریال ۰۹۳۷۱۰۴۱۴۸۶ ۱۶/۹/۸۱ * * حسین زارعی زندان قروه ۱۱
۰۰۰/۷۰۰/۷ریال ۰۹۱۵۳۲۱۹۴۷۲ ۱/۱۱/۹۵ * * سیدحسین موسوی اداره کل ۱۲
۱۹۴/۵۹۷/۱۷ریال ۰۹۱۸۳۷۳۵۷۹۶ ۱/۱/۹۰ * * محمد حسین بابا کرمی کانون اصلاح وتربیت سنندج ۱۳
۱۹۴/۵۹۷/۱۷ریال ۰۹۱۸۷۸۴۳۲۱۹ ۱۵/۵/۸۹ * * * صباح شیخ معاذی زندان کامیاران ۱۴
۰۴۵/۱۵۱/۱۷ ریال ۰۹۱۸۹۷۱۶۲۹۸

۰۹۱۸۲۹۶۳۳۸۶

۲۴/۴/۷۴ * * محمد شانوازلو زندان قروه ۱۵
۰۰۰/۰۰۰/۷ریال ۰۹۱۹۷۴۶۳۴۹۳ ۱۵/۷/۹۴ * * * جواد مخدومی زندان کامیاران ۱۶
۰۰۰/۰۰۰/۷ریال ۰۹۱۲۳۶۱۱۱۰۴ ۹/۶/۹۱ * * * سیده حمیده حسینی کانون اصلاح وتربیت ۱۷
۰۰۰/۰۰۰/۷ریال ۰۹۱۸۶۶۲۲۸۴۴ ۲۷/۳/۹۵ * * * صابرمیرکی گنداب زندان مرکزی سنندج ۱۸
۰۰۰/۶۰۰/۵ریال ۰۹۱۹۳۲۳۱۱۰۱ ۲/۴/۹۴ * * * محبوبه مطلبی کانون اصلاح وتربیت ۱۹

نام نام خانوادگی تنظیم کننده:                                                                                                                                                       تاریخ وامضاء:

مشخصات  نماز خانه های اداره کل زندانهای استان کردستان

ردیف محل نمازخانه موقعیت نمازخانه متراژ نمازخانه مفروش با وسیله گرمایشی وسرمایشی نمازخانه بانوان تعداد قرآن تعداد کتب ادعیه تعداد چادر نماز تعداد مهر
فرش موکت بخاری شوفاژ و… کولرو… اختصاصی یا غیرمستقل متراژنمازخانه
۱ اداره کل همکف ۹۰ * * * غیرمستقل ۲۰ ۵۰ ۳۰ ۵ ۵۰
۲ زندان مرکزی سنندج همکف ۲۲۸ * * * غیرمستقل ۲۰ ۲۰۰ ۱۲۰ ۱۰ ۱۵۰
۳ کانون اصلاح وتربیت سنندج همکف ۸۰ * * * * مستقل ۴۰ ۵۰ ۱۵ ۴۰ ۴۰
۴ یازداشتگاه سنندج همکف ۶۰ * * * * غیرمستقل ۱۰ ۶۸ ۱۲ ۳ ۴۷
۵ زندان کامیاران همکف ۹۰ * * * * غیرمستقل ۱۵ ۸۰ ۲۰ ۳ ۴۰
۶ زندان مریوان همکف ۷۰ * * * غیرمستقل ۲۰ ۲۷۰ ۵۰ ۲ ۵۰
۷ زندان قروه همکف ۶۰ * * * غیرمستقل ۱۰ ۲۰۰ ۶۲ ۵ ۱۵۰
۸ زندان بیجار همکف ۷۰ * * * غیرمستقل ۱۵ ۵۰ ۴۰ ۳ ۵۰
۹ بازداشتگاه دیواندره همکف ۶۰ * * * غیرمستقل ۱۰ ۲۵ ۱۵ ۲ ۱۵
۱۰ زندان سقز همکف ۹۱ * * * * غیرمستقل ۲۰ ۳۲ ۱۸ ۶ ۲۵
۱۱ زندان بانه همکف ۲۰ * * * غیرمستقل ۵ ۱۵ ۱۰ ۲ ۸

نام ونام خانوادگی تنظیم کننده :                                                                                                                                            تاریخ وامضاء