خدمات انجمن حمایت زندانیان

۱-انجمن چه خدماتی به مددجویان ارائه می دهد.

الف:کمکهای نقدی    ب: کمکهای غیرنقدی    ج: مشاوره وراهنمایی درحوزه خانواده، تحصیلی، شغلی وسایر حوزه های حمایتی      د: کمک های موردی   ح:کمکهای درمانی وپزشکی

۲-جهت تشکیل پرونده وتحت پوشش قرار گرفتن چه باید کرد.

الف: ارائه درخواست

تنظیم درخواست توسط سرپرست خانواروارائه به مدیر عامل انجمن حمایت

بعداز دستور مدیر عامل وموافقت،درخواست به واحد پذیرش یا مددکاری ارجاع داده می شود وطبق مراحل زیر پرونده تشکیل می گردد.

ب: ارائه اوراق هویتی سرپرست خانوار وسایر افراد خانواده

ج: انجام تحقیقات مددکاری توسط مددکاران انجمن

۳-آیا دخترم که مطلقه است یا پسرم که سرباز یا دانشجو است می تواند تحت پوشش قرارگیرد.

در صورت داشتن شرائط زیر می توانند تحت پوشش قرار گیرند.

الف: در صورت ارائه طلاق نامه   ب: در صورت معرفی از ارگان محل خدمت سربازی یا دانشگاه مربوطه

۴-آیا برای ثبت نام فرزندم در مدرسه برای شهریه کلاسهای تقویتی کمک مالی انجام می شود.

کمک برای ادامه تحصیل یا استفاده ازکلاسهای تقویتی از سوی انجمن  انجام می شود.

۵-مبلغ مستمری انجمن چقدراست.

تعیین مبلغ مستمری براساس میزان درآمد انجمن هر شهرستان واستفاده از کمکهای خیرین تعیین می شود

۶-برای تشکیل پرونده کمیته امدادچه باید کرد.

ارائه درخواست از سوی مددجوی زندانی(سرپرست خانوار) به واحد مددکاری وسپس تشکیل پرونده برای مددجو وانجام تحقیقات مددکاری وبعداز موافقت رئیس زندان پرونده طی نامه ای به کمیته امدادارسال می گردد.

۷-آیا انجمن حمایت زندانیان می تواند در زمینه تهیه دندان مصنوعی وسایر لوازم توانبخشی به مددجویان محکوم در داخل زندان کمک کند.

در صورت نیازمددجو به کمک انجمن حمایت زندانیان می تواند به مددجو برای تهیه لوازم توانبخشی وتهیه دندان مصنوعی کمک کند.

۸- خدمات مددکاری در انجمن حمایت زندانیان شامل موارد زیر می باشد.

الف: پیگیری مشکلات اساسی خانوار

ب: ارائه مشاوره به خانواده تحت پوشش

ج:پیگیری اخذ رضایت از شکات با هماهنگی مدیر عامل انجمن و رئیس زندان

د:کمک مالی موردی به مددجویان آزاد شده نیازمند برای رفتن به محل سکونت