کارشناس اشتغال و حرفه آموزی

SONY DSC

نام و نام خانوادگی: نادرعباسی

سمت: کارشناس مسئول اشتغال و حرفه آموزی

شماره تلفن داخلی: ۲۳۶