روابط عمومی

SONY DSC

نام و نام خانوادگی: اسعد ورمزیار

سمت: مسئول روابط عمومی زندانهای کردستان

شماره مستقیم:۳۳۲۴۲۸۸۰

شماره داخلی: ۲۲۰