مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی کامیاران

آدرس:

کامیاران شهرک امام خمینی (ره)

کدپستی:

۶۶۳۱۸۶۳۵۹۶

تلفن:

۳۵۵۲۲۳۳۵

دورنگار:

۳۵۵۲۵۹۹۱