زندان مریوان

آدرس:

مربوان میدان امام حسین (ع) ابتدای بلواز زریبار

کد پستی:

۶۶۷۱۹۳۶۳۳۷

تلفن:

۳۴۵۲۱۱۹۹-۳۴۵۲۱۲۰۰

دورنگار:

۳۴۵۲۱۱۹۸