زندان قروه

آدرس:

قروه کیلومتر ۱۲ جاده همدان

کدپستی:

۶۶۶۱۸۳۶۹۱۵

تلفن:

دورنگار:

۳۵۲۳۲۱۶۵