زندان بیجار

آدرس:

خیابان شهرداری

کد پستی:

۶۶۷۱۹۳۶۳۳۷

تلفن:

۳۸۲۲۴۲۱۴

دورنگار:

۳۸۲۲۵۷۷۷