زندان بانه

آدرس:

بانه جنب فرماندهی انتظامی شهرستان بانه

کد پستی:

۶۶۹۱۷۴۸۳۵۶

تلفن:

۳۴۲۶۰۴۲۰

دورنگار:

۳۴۲۶۲۱۰۰